Statuten

De statuten zijn in 2021 gewijzigd, maar zullen door de ALV van oktober 2021 nog bekrachtigd moeten worden. De voorgenomen wijzigingen zijn al naar de leden gestuurd en zullen, na bekrachtiging, ook op de website worden gepresenteerd.

De definitieve statuten die op 16 januari 2006 bij de notaris zijn gepasseerd kunt u hier downloaden.

Wanneer u de statuten doorneemt kan het zijn dat u de termen Algemene Vergadering en Algemene Ledenvergadering wat verwarrend vindt; vandaar onderstaand een toelichting.
De Algemene Vergadering is een orgaan, nl. de verzameling van alle leden en dit orgaan neemt de beslissingen. De Algemene Ledenvergadering is slechts een bijeenkomst van het orgaan AV en kan als zodanig dus geen beslissingen nemen.

De AV neemt een beslissing in de ALV, dus in de bijeenkomst. Theoretisch betekent dit dat een beslissing genomen in de ALV (bijeenkomst) een beslissing is van de AV (dus van alle leden ongeacht het aantal aanwezige leden in die bijeenkomst).

Wijziging statuten 2016

Op 17 juni 2016 zijn de notulen, na goedkeuring door de ALV 2016, gewijzigd. Klik HIER om deze wijzigingen in te zien. Het definitieve Huishoudelijk Reglement dat tijdens de ALV van 26 april 2006 te Breukelen is goedgekeurd kunt u hier downloaden. Dit reglement dient nog te worden aangepast met de nieuwe naam van de vereniging. 

Wij hebben in 2018 het privacy reglement opgesteld overeenkomstig de regels die door de AVG zijn aangegeven. Het reglement is in te zien door HIER te klikken

Notulen van de ALV uit het voorgaande jaar